Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2014

teAmoRose
8293 e857
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata

May 22 2014

teAmoRose
6282 3666
Reposted fromwordshurt wordshurt viaaneth aneth
teAmoRose
W ustach czuję Twój smak. Inny smak mnie nie obchodzi.
— Grosik ,,Razem"
teAmoRose
8190 9c27 500
Reposted fromkjuik kjuik viaaynis aynis
teAmoRose
Martwienie się jest bezużyteczną emocją-marnowaniem energii, (...) dusi nas i okrada z życia.

May 09 2014

teAmoRose
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapannozuzanno pannozuzanno
teAmoRose
teAmoRose
5443 d4fd
Reposted fromarwen arwen viamdjg mdjg
teAmoRose
4845 bf07

March 05 2014

teAmoRose
3 dni temu rzuciłam fajki.
Ciężko...
Czasami aż skomle...
Ale to właśnie skomlenie pomaga w dalszym nie paleniu!
Nie poddam się temu!

February 28 2014

teAmoRose
1365 8d36
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld
teAmoRose
1506 2dff
Reposted fromimdepressed imdepressed
teAmoRose
1645 a5c9
Reposted fromkubuszmens kubuszmens
teAmoRose
1675 cfe3 500
Reposted fromserendipity6 serendipity6

January 17 2014

6639 59ff
Reposted fromtop-just top-just
8050 9a6e
Reposted fromdamonallbran damonallbran
teAmoRose
Play fullscreen
najlepsze na wkurwienie
Reposted fromsharkey96 sharkey96
teAmoRose
6409 0602
piłabym
Reposted fromwagabunda wagabunda

January 16 2014

teAmoRose
4579 41c2 500
Reposted fromMiziou Miziou viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl